Si ou pa ka itilize yon ap,
sa vle di li pa mache!

Sa ka fè sa? Devlopè nan zafè teknoloji kreye sit entènèt, aplikasyon sou selilè, ak lòt zouti espesyalman pou moun kontre Miami-Dade yo. Nan kad travay CUTGroup, ou pral ede developè yo fè aplikasyon yo pi byen – sa ki pral rann lavi nou tout pi fasil.

Kiyès ? Ou menm ! N’ap chache moun ki nan tout zon Miami-Dade la, moun ki itilize diferan kalite aparèy, navigate, ak system ekplwatasyon. Eksperyans nan teknoloji pa nesesè pou patisipe!

Pa bliye envite zanmi w yo!

Ki bò? Tès yo ap nan diferan kote nan Miami Dade. Ap geyen plus ke 250 kote kap beswen moun pou fe tes. Entrenman pou fe tes la gratis.

Ann komanse!

  1. Ranpli fòm CUTGroup pou profil ou jwenn pi ba a.
  2. Lè fin ranpli fòm la, w’ap resevwa yon emel osinon yon mesaj pou anonse w anbann opòtinite pou teste. N’ap poze kèk lòt ti keksyon ki gen rapò ak teknoloji nou pral teste yo, e w’ap kapab tou di nou si w disponib.
  3. N’ap fè w konnen apre lè nou seleksyone w pou teste sit entènèt ak aplikasyon sivik yo. Tès yo pase nan sant ordinate piblik ki nan tout kontre Miami-Dade.
  4. Lè w fini ak tès la, w’ap resevwa yon kat kredi VISA ki gen $20 kòm kado sou li.

Anregistre pou teste aplikasyon!

Ankèt sa se pou konnen kote w’ap viv, ki aparèy ou genyen, ak kijan ou konekte sou entènèt. Sa ap ede jwenn bon jan diferan kalite gwoup moun nou bezwen pou teste aplikasyon ak sit entènèt.

Kiyès nou ye

Gwoup Tès Itilizatè Sivik se yon pwojè KÒD pou Miami, yon òganizasyon sivik ki angaje l pou sèvi ak teknoloji pou amelyore lavi moun nan Miami. Pwojè sa se gras ak sibvansyon Knight Cities Challenge ke Fondasyon Knight te bay.

Ou ta renmen kontribye plis? Si w enterese angaje w nan teknoloji kòm yon manm gouvènman, devlopè teknoloji, ou byen yon senp sitwayen angaje, ou kapab jwenn nou nan reyinyon KÒD pou Miami nou fè chak mwa. N’ap kontan resevwa w !

Kontak nou

Si ou gen Keksyon, Komantè ak bagay ki pa fè w byen? Ekri nou nan: info@cutgroup.miami